Over het programma

Op 13 december 2021 heeft het Algemeen Bestuur van Groenalliantie Midden-Holland e.o. het Ontwikkelplan Groenalliantie 2030 vastgesteld.

Totstandkoming

Het bestuur zet met het Ontwikkelplan Groenalliantie 2030 de koers uit met het programma voor de komende 10 jaar als vervolg op de omvangrijke en succesvolle Kwaliteitsimpuls Groenalliantie. Het Ontwikkelplan biedt, samen met de bijbehorende Investeringsagenda het handelingskader voor samenwerken met gebiedspartners aan nieuwe opgaven.

Het Ontwikkelplan Groenalliantie 2030 is in de periode 2020-2021 opgesteld door een projectgroep van Staatsbosbeheer samen met gebiedspartners. In de 1e fase is het raamwerk van het Ontwikkelplan geschreven met daarin een verkenning van de (maatschappelijke) ontwikkelingen, de hoofdopgaven, de missie en de strategische doelen voor de komende jaren. In de 2e fase is het raamwerk uitgewerkt voor alle natuur- en recreatiegebieden van Groenalliantie, waarbij belanghebbenden zijn betrokken. Via een online enquête en digitale gebiedssessies is input verzameld voor het uitwerken van de hoofdopgaven en ontwikkelingsrichting per gebied.

In het kort

Verschillende (maatschappelijke) ontwikkelingen bepalen de komende jaren de opgaven voor de natuur- en recreatiegebieden. Voorbeelden daarvan zijn bevolkingsontwikkeling, een toegenomen aandacht voor een gezond leven, een groeiend besef van het belang van natuur en biodiversiteit, klimaatverandering, veranderende recreatiepatronen en de wens bij veel belanghebbenden om betrokken te zijn bij de eigen leefomgeving. Dit leidt tot 3 hoofdopgaven voor de komende 10 jaar:

  • Meer ruimte voor gebiedspartners
  • Blijvend versterken van de natuur- en recreatiegebieden
  • Versterken recreatief netwerk|

Groen voor iedereen

De missie van het Ontwikkelplan luidt ‘Groen voor iedereen’, waarbij het begrip ‘iedereen’ breed wordt opgevat. De natuur- en recreatiegebieden zijn er voor verschillende doelgroepen: voor recreanten, omwonenden, ondernemers en verenigingen en andere belanghebbenden. Maar de gebieden vormen ook de leefomgeving van veel soorten planten en dieren, bevatten belangrijke landschappelijke waarden en voorzien in interessante (cultuur)historische verhalen. In het Ontwikkelplan zijn 9 strategische doelen bepaald om invulling te geven aan de hoofdopgaven en daarmee ook aan de missie.

De algemene hoofdopgaven en doelen zijn voor elk gebied afzonderlijk uitgewerkt in een gebiedstypering, de gewenste profilering en zonering van het recreatief gebruik, de gebiedsopgaven en een ontwikkelingsperspectief 2030. De uitwerkingen zijn op een kaart verbeeld. Het Ontwikkelplan identificeert 8 gebiedsoverstijgende opgaven. Dit zijn opgaven die in alle of in het merendeel van de natuur- en recreatiegebieden moeten worden aangepakt.

Investeringsagenda

Het Ontwikkelplan gaat vergezeld van de Investeringsagenda Groenalliantie 2021-2025. Deze bevat een overzicht van uitvoeringsprojecten waarmee het bestuur invulling geeft aan de gebiedsopgaven en ontwikkelingsperspectieven. Er zijn gebiedsoverstijgende en gebiedspecifieke projecten onderscheiden.

De investeringsagenda kent een looptijd van 5 jaar en heeft een dynamisch karakter. De agenda wordt geactualiseerd wanneer de voortgang van het uitvoeringsprogramma, de maatschappelijke omstandigheden of de bestuurlijke realiteit daarom vragen.

Hoe nu verder?

De vaststelling van het Ontwikkelplan maakt de weg vrij voor een meerjarenprogramma 2022-2025. Hierin zullen de voorgestelde opgaven en projecten met een uitvoeringsplanning in de tijd worden gezet met bijbehorende haalbaarheid. Tegelijkertijd met de vaststelling van het Ontwikkelplan zijn een viertal projecten benoemd die de komende tijd vorm zullen krijgen. Het betreft het versterken van natuur en biodiversiteit, het verkennen van het uitbreiden van de natuur- en recreatiegebieden, het ontwikkelen van een online platform en het opstellen van een toekomstperspectief voor de Oostpolder bij Gouda.

Een vliegende start voor het vervolg van de kwaliteitsimpuls die is uitgevoerd in de 8 natuur- en recreatiegebieden van Groenalliantie in de periode 2015-2021!

Meer informatie

Voor vragen of suggesties over het Ontwikkelplan Groenalliantie 2030 kunt u het contactformulier gebruiken.

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.