Ontwikkelplan Groenalliantie

Groenalliantie werkt aan het opstellen van een ontwikkelplan voor de natuur- en recreatiegebieden rond de Reeuwijkse Plassen en de Krimpenerwaard. Dit ontwikkelplan geeft een vervolg aan de kwaliteitsimpuls die is uitgevoerd in de acht natuur- en recreatiegebieden van Groenalliantie in de periode 2015-2021. Met die impuls zijn alle gebieden gemoderniseerd, zijn tal van voorzieningen toegevoegd en natuurwaarden verhoogd. De kwaliteitsimpuls is nu grotendeels afgerond.

Koers voor de komende 10 jaar

Het ‘Ontwikkelplan Groenalliantie 2030’ is geldig tot 2030 en zet de koers uit voor het op peil houden van de natuur- en recreatiekwaliteiten. Het bestuur van Groenalliantie houdt hierbij rekening met nieuwe uitdagingen als klimaatverandering, de energietransitie, biodiversiteit en het post-coronatijdperk. Waar zijn nog verbeteringen gewenst in de gebieden? Hoe verbinden we gebieden onderling en met hun omgeving? Hoe blijven we aansluiten bij de wensen van de gebruikers? Het plan geeft alle betrokkenen bij Groenalliantie een uitdaging mee: hoe kunnen we samen werken aan groene gebieden voor iedereen?

Proces

Het ontwikkelplan bouwt voort op de Uitvoeringsplannen Krimpenerwaard en Reeuwijkse Plassen die aan de basis hebben gelegen van de kwaliteitsimpuls. Hierbij staan drie hoofdopgaven centraal:

  • Blijvend versterken natuur- en recreatiegebieden
  • Versterken recreatief netwerk
  • Meer ruimte voor gebiedspartners

Online enquête

Om inzicht te krijgen in de wensen en ideeën van recreanten en gebiedspartner wordt in maart 2021 een online enquête uitgezet. Met de enquête verzamelt Groenalliantie informatie over het type bezoeker, de te ondernemen activiteiten en bezoekmotieven van de verschillende gebieden. Bezoekers worden bevraagd op onderwerpen als bereikbaarheid, het voorzieningenniveau en ontbrekende faciliteiten.

Meedenken over de groengebieden kan door de vragenlijst in te vullen. De enquête is anoniem en duurt ongeveer 10 minuten.

Digitale bijeenkomsten

Groenalliantie zal de resultaten van de enquête verwerken naar gebiedsopgaven en ontwikkelingsrichtingen voor haar natuur- en recreatiegebieden. Deze resultaten worden voor de zomer van 2021 gepresenteerd en besproken in digitale bijeenkomsten voor elk afzonderlijk natuur- en recreatiegebied. Na de digitale bijeenkomsten worden de ideeën en suggesties uitgewerkt in het ‘Ontwikkelplan Groenalliantie’. Het plan vormt de leidraad voor het bestuur van de Groenalliantie voor het duurzaam beheren en ontwikkelen van alle natuur- en recreatiegebieden. Naar verwachting zal dit plan na de zomer van 2021 gepresenteerd worden.

Je kunt je hier aanmelden om een uitnodiging te ontvangen voor de digitale bijeenkomsten.

Cookie-instellingen