Goudse Hout

De Goudse Hout wordt een nog aantrekkelijker recreatiegebied. Inmiddels zijn enkele mooie verbeteringen en toevoegingen voltooid. Zo zijn de natuurlijke speelplaats en het ontmoetingsplein al een groot succes. En de hoofdentree is groener en nodigt uit tot een bezoek, In de tweede fase volgen nog enkele kwaliteitsverbeteringen.

Grote variatie

Goudse Hout is een afwisselend recreatiegebied dat aan de zuidwestzijde grenst aan Gouda en aan de noordzijde aan de Reeuwijkse Plassen. Het gebied is landschappelijk erg gevarieerd en bestaat uit bos, graslanden en waterpartijen. Je kan er prima fietsen en wandelen. Aan de kant van de stad vind je stadsrandfuncties zoals een manege, wielerbaan, heemtuin en volkstuinen. In de kwaliteitsimpuls zijn al die functies meegenomen.

Deelprojecten

  1. Aanleg avontuurlijke natuurspeelplaats (gerealiseerd).
  2. Verbeteren hoofdentree, vergroenen parkeerterrein en aanleg van een centraal gelegen ontmoetingsplein (gerealiseerd).
  3. Doorontwikkelen Stadstuin Goudse Hout; maken pluk- en proeftuin (gerealiseerd); verkennen haalbaarheid kleinschalige horeca en speelmogelijkheden bij aanwezige verenigingen. Herinrichting entrees aan de Platteweg en de Achterwillensebocht.
  4. Verbeteren padenstelsel.
  5. Verbeteren landschappelijke structuur, bospercelen en graslanden, waaronder het verdichten van de noord- en zuidrand en het aanbrengen zoom en mantelvegetaties.
  6. Vernieuwen informatievoorzieningen.

Planning

De projecten worden gefaseerd ingevoerd. De uitvoering van verschillende projecten zijn in 2019 gestart. De aanleg van een avontuurlijke natuurspeelplaats en de aanleg van een centraal ontmoetingsplein is inmiddels afgerond. Het verbeteren van de hoofdentree en vergroenen van het parkeerterrein start in 2020.  De planvorming voor de tweede fase (deelprojecten 4, 5 en 6) is afgerond. Uitvoering start in 2021.

Samenwerkingspartners

Groenalliantie en Staatsbosbeheer werken in het project samen met de gemeente Gouda, Stichting Vrienden van de Goudse Hout en met ondernemers en verenigingen in de Goudse Hout.

Projectleider

Met vragen kunt u terecht bij Maarten van Arkel, projectleider Groenalliantie.

Cookie-instellingen